Förstudie: St Olavsloppet 2.0 – en utvecklingsplan

St Olavsloppet har funnits sedan 1988 och är ett av Jämtland och Tröndelags största motionsarrangemang. Loppet har haft en mycket god utveckling de senaste åren där såväl antalet löpare som antalet lag har ökat.

default

För att ta tillvara och förvalta den långa traditionen, den höga kompetensen, de många erfarenheterna men också den positiva trenden så inleddes en förstudie via Interreg som skulle studera, och lägga en plan för hur St Olavsloppet skulle kunna utvecklas vidare. Projektperioden var 2013-09-01 – 2014-08-31. Naboer AB stod stod för projektägarskapet samt för projektledning.

St Olavsloppet har lyckats överleva och växa just genom att man har gjort anpassningar, lyssnat på deltagarna och arbetat med förändringar för att hålla sig aktuell och attraktiv.

I denna anda ville förstudien fortsätta att se på möjligheter men även de utmaningar som St Olavsloppet har i framtiden.

För trots att trenden pekar uppåt för loppet, och att loppet ligger helt i linje med annan utveckling inom friskvård, motion, hälsa och löpning så finns det också reella utmaningar att ta tag i.

St Olavsloppet arrangeras i princip på ideell basis och ett antal människor lägger ner massa oavlönat arbete för att planera och genomföra loppet. Dessa personer utgör loppets självklara stomme och loppets skulle vara omöjligt att genomföra utan deras insatser. Problemet är att lämna över ”stafettpinnen” till en yngre generation. Detta är en av de stora utmaningar St Olavsloppet står inför.

Därför önskade man att förstudien skulle undersöka andra möjligheter att organisera arbetet på med en förhoppning om att kunna hitta en driftsform som möjliggjorde åtminstone delvis avlönad personal. Detta utan att St Olavsloppet själ och goodwill skulle förändras. Utifrån en tuffare konkurrens på sponsormarknaden bör loppet hitta en egen starkare ekonomisk motor för framtiden.

Andra aspekter som förstudien undersökte är hur man skall hantera det ökade deltagarantalet och vilka konsekvenserna kan bli om antalet fortsätter att öka. Förstudien såg på trafiksituationen och miljöpåverkan men också hur man skall bibehålla upplevelsen och kvalitén för deltagarna även om man växer.

En annan intressant sak som också genomfördes var en test tillsammans med Mittuniversitet där man ser på möjligheten för handikappade, rullstolsbundna att delta på samma villkor som fullt friska genom omräkningstabeller.

Under arbetet med att samla in fakta och underlag för vidare analyser blev det tydligt att St Olavsloppet hade brister i sin interna organisation. Bland annat saknades formella avtal mellan huvudägarna till loppet samt dokumentation och rutiner för att kvalitetssäkra loppet. Under projekttiden kunde dock förstudien presentera såväl avtalsförslag samt förslag till avsikts- och inriktningsdokument. Dessa dokument antogs av St Olavsloppets huvudmän och genom detta så kunde arbetet med att skapa en långsiktig utvecklingsplan för St Olavsloppet fortsätta.

Men vi bedömer ändå att förstudien på ett konkret och handfast sätt har bidragit till att säkra St Olavsloppets framtid, både genom det faktum att befintliga organisation nu är mer samspelt och tydligare organiserad. Men också genom att St Olavsloppet har fått ett bra underlag och rekommendationer att utgå ifrån när de skall ta nästa steg av utveckling och förädling.

Ett tydligt bevis på att St Olavsloppets huvudmän, Jämtland Härjedalens Friidrottsförbund  och St Olavsloppet A/S, anser att de fått hjälp genom förstudien och att de vill fortsätta på den väg som förstudien stakat ut är att de har inkommit med en formell ansökan till Naboer AB om hjälp med att formulera, och ansöka om ett nytt större, framtida INTERREG-projekt. Detta projekt skulle bland annat  att arbeta vidare med de potentiella utvecklingsområden som förstudien identifierat samt att arbeta fram en lämplig driftsorganisation som kan förvalta, förädla och utveckla St Olavsloppet och som kan ta över när de ideella krafterna inte längre räcker till. Detta projekt kommer ha som en tydlig målsättning att starta upp ett antal nya aktiviteter för att öka intäkterna men också får att skapa en större effekter för folkhälsan, föreningslivet och skapa mervärden i regionen.

Det som genomsyrat hela förstudien och initiativet till den är att inget arrangemang är så bra att det inte går att utveckla. Tvärtom är det så att ett arrangemang som står stilla, långsamt går bakåt! Utveckling skall vara ett uttalat mål och strategi för att bibehålla och öka St Olavsloppets good-will, attraktionskraft och positiva effekter även under de kommande 25 åren!

Här hittar ni projektets slutrapport.